Langkau ke kandungan
Tutup (esc)

Popup

Gunakan popup ini untuk membenamkan borang mendaftar mel senarai. Sebagai alternatif menggunakannya sebagai panggilan mudah untuk bertindak dengan pautan ke produk atau halaman.

Terma & Syarat

TERMA DAN SYARAT

TINJAUAN

Laman web/aplikasi ini dikendalikan oleh pasukan Feelworld.ltd. Sepanjang tapak web/aplikasi, istilah "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada pasukan Feelworld.ltd.Feelworld.ltd menawarkan tapak web/aplikasi ini, termasuk semua maklumat, alatan dan perkhidmatan yang tersedia daripada tapak ini kepada anda, pengguna, tertakluk kepada penerimaan anda terhadap semua terma, syarat, dasar dan notis yang dinyatakan di sini.

Dengan mengunjungi laman web kami dan / atau membeli sesuatu dari kami, anda terlibat dalam "Perkhidmatan" kami dan bersetuju untuk terikat dengan terma dan syarat berikut ("TERMA DAN SYARAT", "Syarat"), termasuk syarat, syarat dan polisi tambahan dirujuk di sini dan / atau tersedia dengan pautan hiper. TERMA DAN SYARAT ini berlaku untuk semua pengguna laman web, termasuk tanpa batasan pengguna yang merupakan penyemak imbas, vendor, pelanggan, pedagang, dan / atau penyumbang kandungan.

Sila baca TERMA DAN SYARAT ini dengan teliti sebelum mengakses atau menggunakan laman web/aplikasi kami. Dengan mengakses atau menggunakan mana-mana bahagian tapak, anda bersetuju untuk terikat dengan TERMA DAN SYARAT ini. Jika anda tidak bersetuju dengan semua terma dan syarat perjanjian ini, maka anda tidak boleh mengakses laman web/aplikasi atau menggunakan sebarang perkhidmatan. Jika TERMA DAN SYARAT ini dianggap sebagai tawaran, penerimaan adalah terhad kepada TERMA DAN SYARAT ini.

Sebarang ciri atau alatan baharu yang ditambahkan pada stor semasa juga tertakluk kepada TERMA DAN SYARAT. Anda boleh menyemak versi terkini TERMA DAN SYARAT pada bila-bila masa di halaman ini. Kami berhak untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian TERMA DAN SYARAT ini dengan menyiarkan kemas kini dan/atau perubahan pada tapak web/aplikasi kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak halaman ini secara berkala untuk perubahan. Penggunaan atau akses berterusan anda ke tapak web/aplikasi berikutan penyiaran sebarang perubahan merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

SEKSYEN 1 - SYARAT STORE ONLINE

Dengan menyetujui TERMA DAN SYARAT ini, anda tidak boleh menggunakan produk kami untuk tujuan haram atau tidak sah atau anda juga, dalam penggunaan Perkhidmatan, melanggar undang-undang di bidang kuasa anda (termasuk tetapi tidak terhad kepada undang-undang hak cipta).
Anda tidak perlu menghantar apa-apa cacing atau virus atau apa-apa kod yang bersifat pemusnah.
Satu pelanggaran atau pelanggaran mana-mana terma akan mengakibatkan penamatan serta-merta Perkhidmatan anda.

BAHAGIAN 2 - SYARAT AM

Kami berhak untuk menolak perkhidmatan kepada sesiapa sahaja untuk apa-apa sebab pada bila-bila masa.
Anda memahami bahawa kandungan anda (tidak termasuk maklumat kad kredit), boleh dipindahkan tanpa enkrip dan melibatkan (a) penghantaran melalui pelbagai rangkaian dan (b) perubahan untuk mematuhi dan menyesuaikan diri dengan keperluan teknikal bagi penyambungan rangkaian atau peranti. Maklumat kad kredit sentiasa disulitkan semasa pemindahan melalui rangkaian.
Anda bersetuju untuk tidak mengeluarkan semula, menduplikasi, menyalin, menjual, menjual semula atau mengeksploitasi mana-mana bahagian Perkhidmatan, penggunaan Perkhidmatan, atau akses kepada Perkhidmatan atau mana-mana hubungan di tapak web/aplikasi yang melaluinya perkhidmatan disediakan, tanpa kebenaran bertulis yang nyata oleh kami.
Tajuk-tajuk yang digunakan di dalam perjanjian ini dimasukkan untuk kemudahan sahaja dan tidak akan menghadkan atau selainnya menyentuh Terma ini.

BAHAGIAN 3 - KETEPATAN, KESEMPURNAAN DAN KETEPATAN MASA MAKLUMAT

Kami tidak bertanggungjawab jika maklumat yang disediakan di laman web ini adalah tidak tepat, lengkap atau semasa. Bahan di laman web ini disediakan untuk maklumat am sahaja dan tidak perlu digunapakai atau digunakan sebagai asas tunggal untuk membuat keputusan tanpa berunding dengan sumber utama, lebih tepat, lebih lengkap atau lebih tepat pada masanya maklumat. Mana-mana pergantungan ke atas bahan di laman web ini adalah atas risiko anda sendiri.
Laman web ini mungkin mengandungi maklumat sejarah yang tertentu. Maklumat sejarah, semestinya, tidak semasa dan disediakan untuk rujukan anda sahaja. Kami berhak untuk mengubah kandungan laman web ini pada bila-bila masa, tetapi kita tidak mempunyai obligasi untuk mengemas kini mana-mana maklumat di laman web kami. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memantau perubahan pada laman web kami.

BAHAGIAN 4 - PENGUBAHSUAIAN PERKHIDMATAN DAN HARGA

Harga untuk produk kami adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
Kami mempunyai hak pada bila-bila masa untuk mengubahsuai atau menamatkan perkhidmatan (atau mana-mana bahagian atau kandungan daripadanya) tanpa notis pada bila-bila masa.
Kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga di atas sebarang pengubahsuaian, perubahan harga, penggantungan atau penamatan Perkhidmatan.

BAHAGIAN 5 - PRODUK ATAU PERKHIDMATAN (jika berkenaan)

Produk atau perkhidmatan tertentu mungkin tersedia secara eksklusif dalam talian melalui tapak web/aplikasi. Produk atau perkhidmatan ini mungkin mempunyai kuantiti terhad dan tertakluk kepada pemulangan atau pertukaran hanya mengikut Polisi Pemulangan kami.
Kami telah membuat segala usaha untuk memaparkan seberapa tepat mungkin warna dan imej produk kami yang muncul di kedai. Kami tidak dapat menjamin bahawa paparan pemantauan komputer mana-mana warna akan menjadi tepat.
Kami mempunyai hak, tetapi tidak wajib, untuk menghadkan jualan produk atau perkhidmatan kami kepada mana-mana orang, kawasan geografi atau bidang kuasa. Kami mungkin menggunakan hak ini secara kes demi kes. Kami berhak untuk menghadkan kuantiti mana-mana produk atau perkhidmatan yang kami tawarkan. Semua penerangan produk atau harga produk adalah tertakluk kepada perubahan pada bila-bila masa tanpa notis, mengikut budi bicara tunggal kami. Kami berhak untuk memberhentikan mana-mana produk pada bila-bila masa. Mana-mana tawaran untuk mana-mana produk atau perkhidmatan yang dibuat di laman web ini adalah tidak sah di mana dilarang.
Kami tidak menjamin bahawa kualiti mana-mana produk, perkhidmatan, maklumat, atau bahan lain yang dibeli atau diperolehi oleh anda akan memenuhi jangkaan anda, atau bahawa apa-apa kesilapan dalam Perkhidmatan akan diperbetulkan.

BAHAGIAN 6 - KETEPATAN MAKLUMAT BILLING AKAUN

Kami berhak untuk menolak mana-mana perintah anda meletakkan dengan kami. Kami boleh, mengikut budi bicara kami, menghadkan atau membatalkan kuantiti yang dibeli setiap orang, setiap isi rumah atau setiap pesanan. Sekatan ini mungkin termasuk pesanan yang dibuat oleh atau di bawah akaun pelanggan yang sama, kad kredit yang sama, dan / atau perintah yang menggunakan bil yang sama dan / atau alamat penghantaran. Sekiranya kita membuat perubahan atau membatalkan pesanan, kami akan cuba untuk memberitahu anda dengan menghubungi e-mel dan / atau alamat / telefon nombor bil yang disediakan pada masa perintah itu dibuat. Kami berhak untuk menghadkan atau melarang perintah bahawa, pada budi bicara mutlak kami, kelihatan diletakkan oleh peniaga, penjual atau pengedar.

Anda bersetuju untuk memberikan pembelian semasa, lengkap dan tepat dan maklumat akaun untuk semua pembelian yang dibuat di kedai kami. Anda bersetuju untuk mengemaskini dengan segera akaun anda dan maklumat lain, termasuk alamat e-mel dan nombor kad kredit dan tarikh tamat tempoh, supaya kita boleh melengkapkan transaksi anda dan menghubungi anda seperti yang diperlukan.

Untuk butiran lanjut, sila semak Dasar Pemulangan kami.

BAHAGIAN 7 - TOOLS PILIHAN

Kami boleh menyediakan anda dengan akses kepada peralatan pihak ketiga di mana kita tidak memantau dan tidak mempunyai apa-apa kawalan atau input.
Anda mengakui dan bersetuju bahawa kami menyediakan akses kepada alat-alat seperti "sebagaimana adanya" dan "sebagaimana tersedia" tanpa apa-apa jaminan, representasi atau keadaan apa-apa jenis dan tanpa sebarang pengesahan. Kami tidak mempunyai liabiliti yang timbul daripada atau berkaitan dengan penggunaan pilihan alat pihak ketiga.
Sebarang penggunaan oleh anda alat pilihan yang ditawarkan melalui laman web ini adalah di bawah risiko anda sendiri dan budi bicara dan anda perlu memastikan bahawa anda mengetahui dan bersetuju dengan syarat-syarat di mana alat-alat yang disediakan oleh pembekal pihak ketiga yang berkaitan (s).
Kami juga mungkin, pada masa hadapan, menawarkan perkhidmatan dan/atau ciri baharu melalui tapak web/aplikasi (termasuk, pengeluaran alat dan sumber baharu). Ciri dan/atau perkhidmatan baharu tersebut juga tertakluk kepada TERMA DAN SYARAT ini.

BAHAGIAN 8 - PAUTAN PIHAK KETIGA

Kandungan tertentu, produk dan perkhidmatan yang disediakan melalui Perkhidmatan kami mungkin termasuk bahan-bahan daripada pihak ketiga.
Pautan pihak ketiga di laman web ini boleh mengarahkan anda ke laman web pihak ketiga yang tidak bergabung dengan kami. Kami tidak bertanggungjawab untuk memeriksa atau menilai kandungan atau ketepatan dan kami tidak menjamin dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab bagi mana-mana bahan-bahan pihak ketiga atau laman web, atau apa-apa bahan lain, produk, atau perkhidmatan pihak ketiga.
Kami tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kecederaan atau kerosakan yang berkaitan dengan pembelian atau penggunaan barangan, perkhidmatan, sumber, kandungan, atau apa-apa urus niaga lain yang dibuat berkaitan dengan mana-mana laman web pihak ketiga. Sila semak dengan teliti dasar-dasar dan amalan-pihak ketiga dan pastikan anda memahami mereka sebelum anda terlibat dalam apa-apa transaksi. Aduan, tuntutan, kebimbangan, atau soalan mengenai produk pihak ketiga harus ditujukan kepada pihak ketiga.

BAHAGIAN 9 - KOMENTAR PENGGUNA, MAKLUMBALAS DAN PENYERAHAN LAIN

Jika, atas permintaan kami, anda menghantar permohonan khusus tertentu (untuk penyertaan contoh pertandingan) atau tanpa permintaan dari kami anda menghantar idea-idea kreatif, cadangan, cadangan, rancangan, atau bahan-bahan lain, sama ada dalam talian, melalui e-mel, melalui pos, atau sebaliknya (secara kolektif, 'comments'), anda bersetuju bahawa kami boleh, pada bila-bila masa, tanpa sekatan, mengedit, menyalin, menyiarkan, mengedarkan, menterjemah dan jika tidak digunakan dalam mana-mana medium sebarang komen yang anda ke hadapan kepada kami. Kami dan hendaklah tidak bertanggungjawab (1) untuk mengekalkan sebarang komen dalam keyakinan; (2) membayar pampasan bagi apa-apa komen; atau (3) untuk bertindak balas terhadap sebarang komen.
Kami mungkin, tetapi tidak berkewajiban, memantau, mengedit atau membuang kandungan yang kami tentukan mengikut budi bicara kami adalah menyalahi undang-undang, menyinggung perasaan, mengancam, memfitnah, memfitnah, pornografi, cabul atau tidak menyenangkan atau melanggar harta intelek mana-mana pihak atau TERMA DAN SYARAT ini .
Anda bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan melanggar mana-mana hak mana-mana pihak ketiga, termasuk hak cipta, tanda dagangan, privasi, personaliti atau hak peribadi atau proprietari yang lain. Anda seterusnya bersetuju bahawa ulasan anda tidak akan mengandungi bahan yang berunsur fitnah atau menyalahi undang-undang, kesat atau lucah, atau mengandungi sebarang virus komputer atau perisian hasad lain yang boleh dalam apa-apa cara menjejaskan pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web/aplikasi yang berkaitan. Anda tidak boleh menggunakan alamat e-mel palsu, berpura-pura menjadi seseorang selain diri anda, atau sebaliknya mengelirukan kami atau pihak ketiga tentang asal usul sebarang komen. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang komen yang anda buat dan ketepatannya. Kami tidak bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab untuk sebarang komen yang anda hantar atau mana-mana pihak ketiga.

BAHAGIAN 10 - MAKLUMAT PERIBADI

Penyerahan maklumat peribadi anda melalui kedai dikawal oleh Dasar Privasi kami.

BAHAGIAN 11 - kesilapan, ketidaktepatan DAN KETINGGALAN

Kadangkala mungkin terdapat maklumat di tapak kami atau dalam Perkhidmatan yang mengandungi ralat tipografi, ketidaktepatan atau peninggalan yang mungkin berkaitan dengan penerangan produk, harga, promosi, tawaran, caj penghantaran produk, masa transit dan ketersediaan. Kami berhak untuk membetulkan sebarang kesilapan, ketidaktepatan atau ketinggalan, dan untuk menukar atau mengemas kini maklumat atau membatalkan pesanan jika sebarang maklumat dalam Perkhidmatan atau di mana-mana tapak web/aplikasi yang berkaitan adalah tidak tepat pada bila-bila masa tanpa notis awal (termasuk selepas anda menyerahkan pesanan).
Kami tidak bertanggungjawab untuk mengemas kini, meminda atau menjelaskan maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana tapak web/aplikasi yang berkaitan, termasuk tanpa had, maklumat harga, kecuali seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Tiada kemas kini atau tarikh muat semula yang dinyatakan digunakan dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana tapak web/aplikasi yang berkaitan, harus diambil untuk menunjukkan bahawa semua maklumat dalam Perkhidmatan atau pada mana-mana laman web/aplikasi berkaitan telah diubah suai atau dikemas kini.

BAHAGIAN 12 - KEGUNAAN DILARANG

Sebagai tambahan kepada larangan lain seperti yang dinyatakan dalam TERMA DAN SYARAT, anda dilarang menggunakan tapak atau kandungannya: (a) untuk sebarang tujuan yang menyalahi undang-undang; (b) untuk meminta orang lain melakukan atau mengambil bahagian dalam apa-apa perbuatan yang menyalahi undang-undang; (c) untuk melanggar mana-mana peraturan antarabangsa atau UK, peraturan, undang-undang, atau ordinan tempatan; (d) untuk melanggar atau melanggar hak harta intelek kita atau hak harta intelek orang lain; (e) untuk mengganggu, mendera, menghina, mencederakan, memfitnah, memfitnah, memperlekehkan, menakut-nakutkan, atau mendiskriminasi berdasarkan jantina, orientasi seksual, agama, etnik, bangsa, umur, asal usul negara, atau ketidakupayaan; (f) untuk mengemukakan maklumat palsu atau mengelirukan; (g) untuk memuat naik atau menghantar virus atau apa-apa jenis kod hasad lain yang akan atau mungkin digunakan dalam apa-apa cara yang akan menjejaskan fungsi atau pengendalian Perkhidmatan atau mana-mana tapak web/aplikasi yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet; (h) untuk mengumpul atau menjejaki maklumat peribadi orang lain; (i) kepada spam, phish, pharm, dalih, labah-labah, merangkak atau mengikis; (j) untuk apa-apa tujuan lucah atau tidak bermoral; atau (k) untuk mengganggu atau memintas ciri keselamatan Perkhidmatan atau mana-mana tapak web/aplikasi yang berkaitan, tapak web lain, atau Internet. Kami berhak untuk menamatkan penggunaan Perkhidmatan anda atau mana-mana tapak web/aplikasi berkaitan kerana melanggar mana-mana penggunaan yang dilarang.

BAHAGIAN 13 - PENAFIAN WARANTI; HAD LIABILITI

Kami tidak menjamin, mewakili atau menjamin bahawa penggunaan anda terhadap perkhidmatan kami tidak akan terganggu, tepat pada masanya, selamat atau bebas daripada kesilapan.
Kami tidak menjamin bahawa keputusan yang boleh diperolehi dari penggunaan perkhidmatan akan tepat atau boleh dipercayai.
Anda bersetuju bahawa dari masa ke semasa, kami boleh mengeluarkan perkhidmatan bagi tempoh yang tidak ditentukan masa atau membatalkan perkhidmatan pada bila-bila masa, tanpa notis kepada anda.
Anda dengan jelas bersetuju bahawa penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan perkhidmatan ini adalah atas risiko anda sendiri. Perkhidmatan ini dan semua produk dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda melalui perkhidmatan ini adalah (kecuali seperti yang dinyatakan dengan jelas oleh kami) disediakan 'sepertimana' dan 'boleh didapati' untuk kegunaan anda, tanpa apa-apa representasi, jaminan atau syarat apa-apa pun, sama ada nyata atau tersirat, termasuk terhadap semua waranti atau syarat kebolehdagangan, kualiti yang boleh diperdagangkan, kesesuaian untuk tujuan tertentu, ketahanan, tajuk, dan bukan pelanggaran.
Kami tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kecederaan, kerugian, tuntutan, atau sebarang langsung, tidak langsung, bersampingan, hukuman, khas, atau mana-mana pengarah, pegawai, pekerja, sekutu, ejen, kontraktor, apa-apa kerosakan akibat apa-apa, termasuk, tanpa batasan keuntungan yang hilang, kehilangan hasil, kehilangan simpanan, kehilangan data, kos gantian, atau apa-apa ganti rugi yang sama, sama ada berdasarkan kontrak, tort (termasuk kecuaian), liabiliti yang ketat atau sebaliknya penggunaan mana-mana perkhidmatan atau apa-apa produk yang diperolehi menggunakan perkhidmatan ini, atau untuk apa-apa tuntutan lain yang berkaitan dengan apa-apa cara untuk menggunakan perkhidmatan atau apa-apa produk, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, apa-apa kesalahan atau ketinggalan dalam apa-apa kandungan, atau apa-apa kehilangan atau kerosakan apa-apa jenis yang ditimbulkan akibat daripada penggunaan perkhidmatan atau apa-apa kandungan (atau produk) yang disiarkan, dihantar, atau sebaliknya disediakan melalui perkhidmatan itu, walaupun jika disarankan kemungkinannya. Kerana sesetengah negeri atau bidang kuasa tidak membenarkan pengecualian atau pembatasan liabiliti untuk ganti rugi akibat atau sampingan, di negeri atau bidang kuasa sedemikian, liabiliti kami akan terhad kepada tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang.

BAHAGIAN 14 - PERLINDUNGAN

Anda bersetuju untuk mengganti rugi, membela dan tidak membahayakan kami dan ibu bapa, anak syarikat, sekutu, rakan kongsi, pegawai, pengarah, ejen, kontraktor, pemberi lesen, penyedia perkhidmatan, subkontraktor, pembekal, pelatih dan pekerja, tidak berbahaya dari sebarang tuntutan atau permintaan, termasuk yang munasabah yuran pengacara, yang dibuat oleh pihak ketiga mana-mana kerana atau timbul daripada pelanggaran anda TERMA DAN SYARAT ini atau dokumen yang mereka sertakan dengan rujukan, atau pelanggaran undang-undang atau hak pihak ketiga oleh anda.

BAHAGIAN 15 - KEBOLEHASINGAN

Sekiranya mana-mana ketentuan TERMA dan SYARAT ini ditentukan sebagai tidak sah, tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, peruntukan tersebut tetap dapat dilaksanakan seluas-luasnya yang diizinkan oleh undang-undang yang berlaku, dan bahagian yang tidak dapat dikuatkuasakan dianggap terputus dari TERMA DAN SYARAT-SYARAT, penentuan tersebut tidak akan mempengaruhi kesahan dan keberkesanan ketentuan lain yang masih ada.

BAHAGIAN 16 - PENAMATAN

Kewajipan dan liabiliti pihak-pihak yang dilakukan sebelum tarikh penamatan akan terus wujud selepas penamatan perjanjian ini untuk semua tujuan.
TERMA DAN SYARAT ini berkesan kecuali dan sehingga ditamatkan oleh anda atau kami. Anda boleh menghentikan TERMA DAN SYARAT ini pada bila-bila masa dengan memberitahu kami bahawa anda tidak lagi mahu menggunakan Perkhidmatan kami, atau apabila anda berhenti menggunakan laman web kami.
Sekiranya dalam penilaian kami, anda gagal, atau kami mengesyaki bahawa anda telah gagal, untuk mematuhi mana-mana terma atau peruntukan TERMA DAN SYARAT ini, kami juga boleh menamatkan perjanjian ini pada bila-bila masa tanpa notis dan anda akan tetap bertanggungjawab atas semua jumlah yang perlu dibayar hingga dan termasuk tarikh penamatan; dan / atau dengan sewajarnya boleh menolak anda mengakses Perkhidmatan kami (atau mana-mana bahagiannya).

BAHAGIAN 17 - KESELURUHAN PERJANJIAN

Kegagalan kita untuk menggunakan atau menguatkuasakan hak atau peruntukan TERMA dan SYARAT ini tidak akan menjadi penepian hak atau peruntukan tersebut.
TERMA DAN SYARAT ini dan sebarang polisi atau peraturan operasi yang diposkan oleh kami di laman web ini atau berkenaan dengan Perkhidmatan ini merupakan keseluruhan perjanjian dan persefahaman antara anda dan kami dan mengatur penggunaan Perkhidmatan oleh anda, menggantikan sebarang perjanjian, komunikasi dan cadangan sebelumnya atau sezaman dengannya. , sama ada secara lisan atau bertulis, antara anda dan kami (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, versi TERMA DAN SYARAT sebelumnya).
Sebarang kekaburan dalam penafsiran TERMA DAN SYARAT ini tidak boleh ditafsirkan terhadap pihak penggubal.

BAHAGIAN 18 - UNDANG-UNDANG

TERMA DAN SYARAT ini dan sebarang perjanjian berasingan di mana kami memberikan anda Perkhidmatan akan ditadbir dan ditafsirkan mengikut undang-undang UK.

SEKSYEN 19 - PERUBAHAN TERMA DAN SYARAT

Anda boleh menyemak TERMA DAN SYARAT versi terkini pada bila-bila masa di halaman ini.
Kami berhak, mengikut budi bicara mutlak kami, untuk mengemas kini, menukar atau menggantikan mana-mana bahagian TERMA DAN SYARAT ini dengan menyiarkan kemas kini dan perubahan pada tapak web/aplikasi kami. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk menyemak laman web/aplikasi kami secara berkala untuk perubahan. Penggunaan berterusan atau akses anda ke laman web/aplikasi kami atau Perkhidmatan berikutan penyiaran sebarang perubahan pada TERMA DAN SYARAT ini merupakan penerimaan terhadap perubahan tersebut.

Troli Membeli-belah

Umumkan kod diskaun, penghantaran percuma dsb